I etap realizacji projektu pilotażowego SCWEW

I etap realizacji projektu pilotażowego SCWEW

Wydanym przez Dyrektora Zarządzeniu formalnie powołano do życia SCWEW w Kaliszu funkcjonujące przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu. Zespół SCWEW podjął działania merytoryczne mające na celu przygotowanie się do właściwej pracy w ramach projektu. Lider przy udziale zespołu SCWEW w Kaliszu odbył 9 rad pedagogicznych w placówkach objętych wsparciem. Zespół SCWEW opracował materiały szkoleniowe dla nauczycieli, przeprowadził diagnozę pogłębioną, dokonał jej  analizy i w konsekwencji opracował propozycje rozwiązań organizacyjnych i dydaktycznych oraz wnioski i rekomendacje. Podjęto szereg działań mających na celu rozpropagowanie informacji o utworzeniu SCWEW w Kaliszu. Informacja  pojawiła się w lokalnych mediach, na stronie miasta www.kalisz.pl  na stronie szkoły www.sps19.kalisz.pl  oraz na portalach społecznościowych szkoły i lokalnych mediów. Stosowna informacja została przekazana także do Kuratorium Oświaty , Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Poradni Psychologicznej w Kaliszu oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku-te wszystkie instytucje na swoich stronach internetowych zamieściły informacje o utworzeniu jedynego w Wielkopolsce SCWEW w Kaliszu.

W ramach promocji projektu pilotażowego Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 Pani Sylwia Baranowska -tym samym lider SCWEW wraz z dyrektor Delegatury KO w Kaliszu Panią Violettą Słupianek odbyły wizytę w Poznaniu u Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pana Roberta Gawła zapoznając go ze szczegółami projektu. Lider SCWEW odbył spotkania z dyrektorami placówek, z którymi podpisał porozumienia współpracy. Zgodnie z założeniami z wniosku grantowego podpisano porozumienia z Młodzieżowym Domem Kultury w Kaliszu, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kaliszu. Ponadto poza założeniami z wniosku lider SCWEW podpisał dodatkowe porozumienie współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opatówku.

Skip to content