Regulamin zgłaszania zapotrzebowania na sprzęt

REGULAMIN DOTYCZĄCY SPOSOBU ZGŁASZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA SPRZĘT

Rozdział I

                             Postanowienia ogólne

 1. Prawo do wypożyczenia sprzętu przysługuje placówkom, współpracującym z SCWEW w Kaliszu:
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu
 • Szkoła Podstawowa r 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. 25. Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Wyszyńskiego w Stobnie Siódmym
 • Przedszkole Publiczne nr 18 im. ”Chatka Puchatka” w Kaliszu
 • Technikum Elektroniczne nr 4 im. Księdza Józefa Sieradzana
 • Technikum Budowalno-Elektryczne im. Kazimierza Wielkiego w Kaliszu
 • Szkoła Branżowa nr 7 im. Zesłańców Sybiru
 • Liceum Ogólnokształcące nr II im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

Rozdział II

Sposób zgłaszania zapotrzebowania na sprzęt przez placówki

 

Placówka zainteresowana wypożyczeniem Sprzętu składa w Wypożyczalni pisemny wniosek    o wypożyczenie Sprzętu stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu  Wypożyczalni Sprzętu SCWEW w Kaliszu.

1. Sprzęt zostaje wypożyczony na wyłączny użytek Placówki wypożyczającej Sprzęt.

2. Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie na czas określony w umowie, nie dłużej jednak niż na 1 miesiąc.

3. Wydanie Sprzętu następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy użyczenia w terminie ustalonym przez Wypożyczalnię.

4. W przypadku konieczności przedłużenia okresu wypożyczenia Sprzętu na powtórny wniosek.

5. Wypożyczającego złożony w terminie nie krótszym niż na 7 dni przed planowanym pierwotnie terminem zwrotu, Wypożyczalnia może przedłużyć okres wypożyczenia, pod warunkiem, że inne objęte wsparciem placówki nie zgłoszą wcześniejszego zapotrzebowania na sprzęt.

6.Zwracający Sprzęt zobowiązany jest do wypełnienia karty zwrotu  stanowiący załącznik                    Nr 5 do Regulaminu  Wypożyczalni Sprzętu SCWEW w Kaliszu.

7.Placówka, która chciałaby wypożyczyć Sprzęt, powinna wcześniej poinformować telefonicznie, mailowo lub osobiście eksperta ds. technologii wspomagającej SCWEW              w Kaliszu.

Telefonicznie pod numerem telefonu: 62/ 503 25 44

E-mail: scwew-technologia@sps19.kalisz.pl

8. Informacja o dostępności Sprzętu będzie umieszczana na stronie internetowej SCWEW w Kaliszu.

Rozdział III

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie informacje dotyczące wypożyczenia Sprzętu zawarte są w Regulaminie wypożyczalni Sprzętu SCWEW w Kaliszu.
 2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje wiążące podejmuje Lider zespołu SCWEW.
Skip to content