Regulamin wypożyczalni

Regulamin korzystania z Wypożyczalni Sprzętu SCWEW w Kaliszu

     Rozdział I

 • Postanowienia ogólne
 1. Wypożyczalnia sprzętu SCWEW w Kaliszu, funkcjonuje w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu.
 2. Wypożyczalnia została utworzona w ramach przedsięwzięcia grantowego w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, (SCWEW), realizowanego na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02.10-00-0002/19-00 z dnia 30.12.2019 r. z późniejszymi zmianami z dnia 06.08.2020 r. oraz 31.03.2021 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Wypożyczalnia swoją działalność opiera na niniejszym
 4. Wypożyczalnia funkcjonuje pod adresem Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu, Budowlanych 2.
 5. Wypożyczalnia zakresem swojego działania obejmuje następujące placówki:
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu
 • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. 25. Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Wyszyńskiego w Stobnie Siódmym
 • Przedszkole Publiczne nr 18 im. ”Chatka Puchatka” w Kaliszu
 • Technikum Elektroniczne nr 4 im. Księdza Józefa Sieradzana

 • Technikum Budowalno-Elektryczne im. Kazimierza Wielkiego w Kaliszu
 • Szkoła Branżowa nr 7 im. Zesłańców Sybiru
 • Liceum Ogólnokształcące nr II im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu
 1. Wypożyczalnia jest czynna po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
 2. Wypożyczalnia świadczy usługi dostarczenia i odbioru wypożyczonego Sprzętu.

Rozdział II

Zasady wypożyczania Sprzętu

 § 1

 Z Wypożyczalni korzystać mogą nauczyciele, uczniowie, dzieci z placówek objętych wsparciem.

1. Wypożyczenie Sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy wypożyczenia (stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) zawartej pomiędzy Wypożyczalnią  a osobą otrzymującą w użytkowanie Sprzęt, zwaną dalej Wypożyczającym.

§ 2

Placówka zainteresowana wypożyczeniem Sprzętu składa w Wypożyczalni pisemny wniosek    o wypożyczenie Sprzętu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 1. Sprzęt zostaje wypożyczony na wyłączny użytek Placówki wypożyczającej Sprzęt.
 2. Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie na czas określony w umowie, nie dłużej jednak niż na 1 miesiąc.
 3. Wydanie Sprzętu następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy użyczenia w terminie ustalonym przez Wypożyczalnię.
 4. W przypadku konieczności przedłużenia okresu wypożyczenia Sprzętu na powtórny wniosek.
 5. Wypożyczającego złożony w terminie nie krótszym niż na 7 dni przed planowanym pierwotnie terminem zwrotu, Wypożyczalnia może przedłużyć okres wypożyczenia, pod warunkiem, że inne objęte wsparciem placówki nie zgłoszą wcześniejszego zapotrzebowania na sprzęt.
 6. Zwracający Sprzęt zobowiązany jest do wypełnienia karty zwrotu (załącznik nr 5).

Rozdział III

Zasady odpowiedzialności Wypożyczającego za wypożyczony Sprzęt 

1. Wypożyczający obowiązany jest zwrócić Sprzęt w stanie technicznym nie pogorszonym.

2. Wypożyczający odpowiada za wypożyczony Sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę na zasadach ogólnych.

3. W sytuacji usterki sprzętu i naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera, wypożyczający ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.

4. W razie awarii Sprzętu w okresie wypożyczenia, Wypożyczalnia dokona jego naprawy na warunkach udzielonej gwarancji przez dostawcę. Jeżeli uszkodzenie Sprzętu nie będzie obejmowało udzielonej gwarancji Wypożyczalnia dokona naprawy na koszt Wypożyczającego.

5. W razie zniszczenia Sprzętu w okresie wypożyczenia, Wypożyczający jest zobowiązany do poniesienia kosztów naprawy / wymiany Sprzętu.

6. Wypożyczający nie będzie obciążony kosztami naturalnego zużycia wypożyczonego Sprzętu.

7. Wypożyczający podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Wypożyczalni

( załącznik nr 3).

8. Wypożyczający, który zgubił, zniszczył bądź uszkodził wypożyczony laptop zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach określonych w umowie oraz przepisach Kodeksu Cywilnego.

9. W przypadku kradzieży sprzętu komputerowego, który został wypożyczony, wypożyczający niezwłocznie zgłasza ten fakt policji i jednocześnie informuje o tym SCWEW.

10. Wypożyczający zobowiązuje się do zgłoszenia na bieżąco, na piśmie informacji o zaistniałych problemach w działaniu komputera.

11. Bezwzględnie zabrania się samowolnego instalowania dodatkowego oprogramowania
i dokonywania zmian systemowych .

12. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu wypożyczenia.

Rozdział IV

Zasady ewidencjonowania sprzętu

 1. W ramach projektu na stronie internetowej SCWEW umieszczona jest bieżąca informacja  o dostępności sprzętu (załącznik nr 4 do Regulaminu).
 2. Każdy egzemplarz Sprzętu otrzymuje numer katalogowy.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

1. Wypożyczalnia ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach gromadzić dane osobowe Wypożyczających.

2. Nie respektowanie przez Wypożyczającego niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do rozwiązywania umowy wypożyczenia i do odebrania wypożyczonego Sprzętu

 

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje wiążące podejmuje Lider zespołu SCWEW.

 

Załączniki do Regulaminu:

 1. Wniosek o wypożyczenie Sprzętu – do pobrania tutaj
 2. Umowa wypożyczenia Sprzętu – do pobrania tutaj
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Wypożyczalni – do pobrania tutaj
 4. Informacja o dostępności Sprzętu – do pobrania tutaj
 5. Karta zwrotu Sprzętu. – do pobrania tutaj
Skip to content